Các quan chức Mỹ và Bắc Triều Tiên cố gắng để phục hồi cuộc họp Trump-Kim